Όροι και Προϋποθέσεις

Το rayatoys.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία RayaToys (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που βρίσκεται στον ιστότοπο rayatoys.gr (εφεξής το «site»). Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών, πλην της δημοσιεύσεώς τους στον οικείο τόπο της ιστοσελίδας της.

Πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο καλής πίστης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Ευθύνη του Χρήστη

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του site σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του site υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται το site μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για:

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Επιπλέον, οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

 • η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας
 • δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα μας ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών αντίστοιχα προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο site δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

«Σύνδεσμοι» (links) προς άλλους ιστότοπους

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του Χρήστη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

Δήλωση Εχεμύθειας

Όταν ο Χρήστης αποστέλλει ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχει χρησιμοποιείται για να του απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή του. Αντιμετωπίζουμε τις αιτήσεις που συμπληρώνει κάθε Χρήστης καθώς και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλει ως στοιχεία απόρρητα. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, εφόσον αυτό ζητηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει και προσβάλλει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου για:

 • την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • την προστασία ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site
 • την προστασία της προσωπικής ασφάλειας ή της περιουσίας των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.

Παρ’ όλα αυτά, εάν ο Χρήστης χορηγήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να λάβει τη θέση κάποιου άλλου προσώπου όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό μήνυμα του Χρήστη σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επιπλέον, εάν οποιοσδήποτε Χρήστης ζητήσει να επικοινωνήσει με αρμόδιο υπάλληλο από το τμήμα εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προκειμένου να τον βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, τότε ο υπάλληλος αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του εν λόγω Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Χρήστη και των μηνυμάτων του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοτόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όροι συναλλαγής

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιφύλαξης ή και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών, εφ’ όσον γνωστοποιήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τους λόγους για την σχετική επιφύλαξη ή και άρνηση.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παραπόνου, παρατήρησης κλπ., που προκύπτει κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικώς την Εταιρεία.

Περιγραφή Διαδικασίας Αγοράς Προϊόντων

Για την αγορά προϊόντων από την Ιστοσελίδα μας ακολουθείται τα εξής βήματα:

 • Επιλέγετε από τον κατάλογο προϊόντων τους κωδικούς προϊόντων που σας ενδιαφέρουν και τους τοποθετείτε στο καλάθι αγορών..
 • Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, π.χ. τρόπος πληρωμής, διεύθυνση αποστολής.
 • Αποδέχεστε τους όρους χρήσης.
 • Ολοκληρώνετε την εντολή της παραγγελίας.

Σε περίπτωση λάθους κατά τα ανωτέρω βήματα επιστρέψτε στο προηγούμενο στάδιο και να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις.

Ειδικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον καταναλωτή

Οι κανόνες αυτής της Ενότητας των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν για ΠΕΛΑΤΕΣ για τους οποίους, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή εγγραφής στο www.rayatoys.gr, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι χρήστες κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή/και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών σε σχέση με εξ αποστάσεως συμβάσεις.

 • Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στην ιστοσελίδα του www.rayatoys.gr.
 • Η τιμή των αγαθών συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων καθορίζεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο προφίλ κάθε προϊόντος στην ιστοσελίδα www.rayatoys.gr.
 • Η αξία των ταχυδρομικών και μεταφορικών εξόδων, που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών, καθορίζεται από τον Πάροχο και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες σε μία από τις ακόλουθες στιγμές πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

Στο προφίλ καθενός από τα προϊόντα στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΙΑ του www.rayatoys.gr

- Κατά την επιλογή των αγαθών για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης

 • Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται στον ΠΕΛΑΤΗ στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
 • Οι πληροφορίες που παρέχονται στους ΠΕΛΑΤΕΣ βάσει αυτού του άρθρου είναι τρέχουσες κατά τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της www.rayatoys.gr πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να αναφέρει τους όρους παράδοσης μεμονωμένων αγαθών στον ιστότοπο της www.rayatoys.gr

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει πριν από τη σύναψη της σύμβασης τη συνολική αξία της σύμβασης για όλα τα αγαθά που περιέχονται σε αυτήν.

Ο καταναλωτής συμφωνεί ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτονται με τον καταναλωτή για αγοραπωλησία αγαθών και την παράδοσή τους.

Ο καταναλωτής επιλέγει ανεξάρτητα εάν θα πληρώσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ την τιμή για την παράδοση των αγαθών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς να καταβάλει αποζημίωση ή πρόστιμο και χωρίς να αναφέρει το λόγο, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών.

Το δικαίωμα άρνησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- για παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, τις οποίες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι σε θέση να ελέγξει

- για παράδοση αγαθών που γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή ή με ατομική παραγγελία του

- για την προμήθεια αγαθών που, από τη φύση τους, έχουν ανάγκη ή δεν μπορούν να επιστραφούν ή υπόκεινται σε ταχεία φθορά ή υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αρωματοποιίας και καλλυντικών

- για την παράδοση ηχογραφήσεων και βίντεο ή προϊόντων λογισμικού που εκτυπώνονται από τον χρήστη

- για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών και άλλων περιοδικών

Όταν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για παροχή πληροφοριών, που καθορίζονται στο άρθ. 54 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών. Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο παρέχονται στον καταναλωτή εντός της περιόδου υπαναχώρησης, αυτή αρχίζει από την ημερομηνία παροχής της.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα άρνησής του, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επιστρέψει πλήρως τα ποσά που κατέβαλε ο καταναλωτής το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής άσκησε το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Τα έξοδα που καταβάλλονται για την επιστροφή των αγαθών αφαιρούνται από το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής βάσει της σύμβασης, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει επιστρέψει τα αγαθά με δικά του έξοδα και έχει ενημερώσει τον Προμηθευτή.

(5) Ο καταναλωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την ποιότητα και την ασφάλεια των αγαθών που παραλαμβάνει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την περίοδο που αναγράφεται στην παρ. 1.

Ο χρόνος παράδοσης των αγαθών και η έναρξη από την οποία ξεκινά, καθορίζεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή www.rayatoys.gr, εκτός εάν τα αγαθά έχουν επιλεχθεί να παραδοθούν μαζί.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχουν ορίσει χρόνο παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης των αγαθών είναι 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που ακολουθεί την αποστολή της παραγγελίας του καταναλωτή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. www.rayatoys.gr.

Εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση λόγω του ότι δεν έχει τα παραγγελθέντα αγαθά, υποχρεούται να ενημερώσει τον καταναλωτή και να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έπρεπε να εκπληρώσει την υποχρέωσή της βάσει της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στην παρ. 3, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να παραδίδει στους καταναλωτές αγαθά της ίδιας ποιότητας και τιμής. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον καταναλωτή για την αλλαγή στην εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση προμήθειας, τα έξοδα επιστροφής των αγαθών επιβαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραδίδει τα αγαθά στον καταναλωτή αφού βεβαιώσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων και την ύπαρξη των κατά το άρθ. 61 του νόμου για την προστασία των καταναλωτών.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ  και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πιστοποιούν τις συνθήκες γραπτώς κατά τη στιγμή της παράδοσης με χειρόγραφη υπογραφή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμφωνούν ότι οι απαιτήσεις της παρ. 1 και του Άρθρου 61 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών θα τηρηθεί εάν η πιστοποίηση εκτελεστεί από πρόσωπο για το οποίο, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι θα διαβιβάσει τις πληροφορίες στον καταναλωτή - συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραδίδει τα αγαθά στον ΠΕΛΑΤΗ εντός της προθεσμίας που καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Εάν ο όρος της παρ. 1 δεν έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών κατά τη σύναψη της σύμβασης, η ΕΤΑΙΡΙΑ  θα παραδώσει τα αγαθά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά όχι αργότερα από 2 μήνες.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να επιθεωρήσει τα αγαθά κατά τη στιγμή της παράδοσης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις να ενημερώσει αμέσως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ .

 

Περιγραφή προϊόντων/χρώματα

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών.

Η Εταιρεία έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίζονται με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων, όταν αυτά εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια της απεικόνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη καθώς αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οθόνης και υπολογιστή.

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραγγελιών

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφ’ όσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Τιμές προϊόντων

Το αντίτιμο κάθε προϊόντος αναγράφεται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα σε κάθε προϊόν. Στις τιμές περιλαμβάνεται το νόμιμο Φ.Π.Α. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.