ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αγαπητοί χρήστες, σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να σας εξηγήσει ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω του ιστότοπού μας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (η «Ε.Ε. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ»).

Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθοδηγούμαστε πλήρως από τις αρχές της νομιμότητας, της καλής πίστης και της σημασίας, της συνάφειας της επεξεργασίας δεδομένων με τους αντίστοιχους σκοπούς, της ακρίβειας και της επικαιρότητας των επεξεργασμένων δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που καθορίζονται παρακάτω συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε δυνάμει αυτών, καθώς και για την εκπλήρωση νομικά ρυθμιζόμενων υποχρεώσεων.

 1. Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

"RAYALAND" LTD με ΑΦΜ 175247923, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης στην πόλη της Σόφια, 110 Bulgaria Blvd., εκπροσωπούμενη από τη Διευθύντρια Raya Nikolaeva Tencheva

 1. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:
 2. Στοιχεία από την εγγραφή στην πλατφόρμα της «Rayaland» LTD στο www.rayatoys.gr.

Κατά την εγγραφή σας μας αποστέλλονται τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πόλη, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση email.

 

 1. Άλλα στοιχεία:

Πληροφορίες σχετικά με το είδος και το περιεχόμενο της σχέσης σύμβασης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη σχέση σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας - διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμός τηλεφώνου, email και πληροφορίες σχετικά με αιτήματα του χρήστη, υποβληθέντα παράπονα, αιτήματα για βοήθεια, άλλα σχόλια που λαμβάνουμε από εσάς, καθώς και δεδομένα που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας.

Ενδέχεται να συλλέξουμε και στη συνέχεια να επεξεργαστούμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησής σας στον ιστότοπό μας, προκειμένου να εξατομικεύσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και να προετοιμάσουμε προσφορές που είναι προσαρμοσμένες στο προφίλ σας.

Στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύουμε και να συλλέγουμε πληροφορίες χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Η εταιρεία δεν επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, συγκεκριμένα: προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων για αποκλειστικό σκοπό ταυτοποίηση φυσικού προσώπου, δεδομένα για την κατάσταση της υγείας ή δεδομένα για τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του φυσικού προσώπου. Επιπλέον, δεν επιθυμούμε να συλλέγουμε ή να επεξεργαζόμαστε δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών.

 

III. Σκοποί και λόγοι επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με σκοπό τη δημιουργία και διαχείριση προφίλ στην πλατφόρμα μας, την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τις υπηρεσίες που ζητούνται από αυτόν ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της σύμβασης που έχει συναφθεί με τον πελάτη.

Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για σκοπούς επεξεργασίας παραγγελιών, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής, επικύρωσης, αποστολής και τιμολόγησης, επίλυσης ζητημάτων που σχετίζονται με ακυρώσεις παραγγελιών ή οποιωνδήποτε άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με παραγγελίες, αγορασμένα αγαθά ή υπηρεσίες και παροχής μιας ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης.

Η επεξεργασία δεδομένων σχετίζεται με τη σύναψη σύμβασης μαζί σας, την πιθανή επιστροφή των προϊόντων και την επιστροφή της αξίας, σύμφωνα με την έγγραφη νομοθεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεών μας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον Λογιστικό Νόμο και στον Κώδικα Φορολογικής και Ασφαλιστικής Διαδικασίας και άλλες σχετικές νομικές πράξεις, καθώς και για την παροχή πληροφοριών σε εξουσιοδοτημένο από το νόμο κρατικό φορέα.


 1. Περίοδος αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων:

Η διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και γενικά, η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων παύει με τη λήξη της εγγραφής σας ή με τη λήξη της σχέσης σύμβασης μαζί σας. Μπορείτε πάντα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ορισμένες πληροφορίες ή να κλείσουμε τον λογαριασμό σας αν και ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες, ακόμη και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων, όπως, ενδεικτικά, ο Φορολογικός και Ασφαλιστικός Διαδικαστικός Κώδικας , ο νόμος περί λογιστικής και άλλοι.


 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων:

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφαρμόζουμε τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2016/679. Για λόγους μέγιστης ασφάλειας κατά την επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση των δεδομένων σας, ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον μηχανισμούς προστασίας όπως κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση κ.λπ.


 1. Παροχή προσωπικών δεδομένων σε άλλους:

Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, παρέχοντας την ίδια πρόσβαση σε όσους εκτελούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που, βάσει σύμβασης μαζί μας, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, έχοντας άμεση/έμμεση πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παρόχων υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, των εταιρειών που παρέχουν λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, των ατόμων που, για λογαριασμό μας, διατηρούν τον εξοπλισμό και το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.


VII. Δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πληροφορίες σε κατανοητή μορφή σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιους σκοπούς, ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε, καθώς και ποιοι είναι οι αποδέκτες στους οποίους αποκαλύπτουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε, πόσο καιρό τα κρατάμε, πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν σας έχουν ήδη παρασχεθεί μέσω αυτής της ειδοποίησης.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο αυτών των δεδομένων.

 

 1. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ελλείψεις ή σφάλματα στα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Δικαίωμα "να ξεχαστείς" /διαγραφή/

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία ή δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους.

 1. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους και η αναστολή ισχύει για την περίοδο κατά την οποία ελέγχεται η ακρίβειά τους.